Aprende a escribir Katakana

Gracias a la colaboración de la calígrafa Saori Arai sensei, hemos podido crear estos vídeos de las letras Katakana. ¡Aprende con la maestra a escribir las letras japonesas!
 
Conoce más sobre sensei, visita su página web:Saorigrafía.

Katakana: a i u e o

Katakana: ka ki ku ke ko

Katakana: sa shi su se so

Katakana: ta chi tsu te to

Katakana: na ni nu ne no

Katakana: ha hi hu he ho

Katakana: ma mi mu me mo

Katakana: ya (ia) yu (iu) yo (io)

Katakana: ra ri ru re ro

Suenan más a «la li lu le lo» cuando se sitúan como la primera sílaba. Es entre la «r» y «l». 

Katakana: wa wo (o) Nn